I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.gaber.info.pl prowadzony jest przez firmę GABER FG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Dobrodzieniu, kod pocztowy 46-380, ul. Opolska 126, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000595488, posługującą się nadanym numerem NIP 5761578577 oraz numerem REGON 363449629, zwaną dalej Administratorem/GABER.

2. Sklep internetowy GABER prowadzi sprzedaż na rzecz osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz na rzecz przedsiębiorców będących osobami prawnymi bądź jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, tj. podmiotów które nie posiadają zawartych z firmą GABER odrębnych umów dotyczących współpracy, dystrybucji itp. (Kupujący)

3. Niniejszy Regulamin określa zasady sprzedaży towarów oferowanych przez GABER. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w niniejszym Regulaminie.

4. Przedmiotem transakcji są produkty prezentowane przez GABER na stronie www.sklep.gaber.info.pl w chwili składania zamówienia. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej sklepu GABER podawane są w polskich złotych (lub inne walucie jeśli zostanie dokonany taki wybór) i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) chyba, że oferta stanowi inaczej. Cena podana w formularzu zamówienia jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia i potwierdzenia go przez sprzedającego. Cena produktu który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie.

5. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia do sprzedawcy.

6. Fotografie zamieszczone w sklepie internetowym oraz katalogu nie zawsze są zdjęciem danego produktu, mogą one być zdjęciem innego produktu danej grupy, różnić się kolorem, odmianą itd. Należy je traktować jedynie poglądowo.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany ceny towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania towaru z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie.

8. Sprzedawca związany jest ceną od chwili potwierdzenia zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.

9. W razie wątpliwości dotyczących oferty należy kontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub na adres email sklep@gaber.info.pl.

10. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania ze Sklepu jest dostęp do komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz połączeniem z siecią Internet.

II. Warunki dokonywania zakupów i składania zamówień

1. Zamówienia można składać poprzez formularz zamówieniowy zamieszczony na stronie internetowej sklepu przez 24h na dobę,

2. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą telefoniczną lub elektroniczną.

3. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Sprzedawcy potwierdzająca złożenie zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zamówienia.

5. Zamówienie przyjmowane jest do realizacji z chwilą jego zatwierdzenia przez Sprzedawcę.

6. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców. W przeciwnym razie Klient zostanie poinformowany o innych możliwościach realizacji zamówienia i o swojej decyzji poinformuje Sprzedawcę. W takim przypadku możliwa jest częściowa realizacja bądź zmiana zamówienia, wydłużenie czasu oczekiwania lub rezygnacja z zamówienia.

7. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był jak najkrótszy. Na czas realizacji zlecenia bezpośredni wpływ ma dostępność towaru, czas kompletowania przesyłki oraz czas dostarczenia przesyłki przez spedytora. Szczegółowe informacje dotyczące czasu realizacji można uzyskać bezpośrednio u sprzedawcy.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument: faktura VAT lub paragon, który doręczany jest Kupującemu wraz z zamówionymi towarami.

9. Modyfikacja zamówienia jest możliwa do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze potwierdzone i przekazane do wysyłki firmie spedycyjnej.

10. Informacja o stanach magazynowych ma charakter jedynie pomocniczy, jest aktualizowana najczęściej 1 raz dziennie i nie uwzględnia bieżącej sprzedaży bezpośrednio z magazynu oraz poprzez sklep internetowy, a także ew. niezgodności magazynowych.

III. Zawarcie i rozwiązanie umowy

1. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę zgodnie z pkt. II ust. 5 niniejszego regulaminu.

2. Umowa zawierana jest pomiędzy Kupującym oraz Sprzedawcą (GABER).

3. Kupujący może zmienić zamówienie lub je anulować za pośrednictwem sklepu internetowego w zakładce „Historia i szczegóły moich zamówień”, poczty elektronicznej pod adres sklep@gaber.info.pl lub telefonicznie najpóźniej do chwili potwierdzenia zamówienia przez Sprzedawcę i przekazania do realizacji.

4. Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną bieżących informacji o ofercie Sprzedawcy, w tym w szczególności o nowych produktach, cenach i promocjach.

IV. Sposoby płatności

1. Zapłata za zamówione towary może być dokonana według wyboru Kupującego:
- za pobraniem; wówczas zapłata następuje przy odbiorze przesyłki z rąk kuriera, do kwoty 12000 PLN, co wynika z umowy z firmą kurierską
- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; zamówiony towar wysyłany jest po uznaniu rachunku bankowego Sprzedawcy na kwotę równą cenie zamówionego towaru
- gotówką w kasie przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie Sprzedawcy.

2. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku bankowego przedsiębiorcy w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji.

V. Warunki dostawy

1. Zamówienie jest realizowane najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych + czas dostawy od daty potwierdzenia przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem pkt. II.6 i II.7, przy czym o ile zamówiony towar dostępny jest w magazynie, wówczas zamówienie złożone do godz. 12.00 realizowane będzie w miarę możliwości w dniu złożenia i potwierdzenia przez Sprzedawcę, natomiast zamówienia złożone po godz. 13.00 potwierdzane i realizowane będzie najwcześniej w następnym dniu roboczym.

2. Koszty dostawy zamówionych towarów ponosi Kupujący.

3. Koszty dostawy zamówionego towaru podane są w trakcie składania zamówienia.

4. Koszty dostawy w przypadku towarów wielkogabarytowych lub wymagających transportu na palecie podlegają osobnym ustaleniom pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

5. Zamówione towary można również odebrać osobiście i bezpłatnie bezpośrednio w siedzibie firmy w Dobrodzieniu, po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą.

6. Z chwilą odbioru zamówienia na Klienta przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem, w tym ryzyko uszkodzenia lub przypadkowej utraty towarów. W przypadku przesyłki kurierskiej własność oraz wszelkie ryzyka przechodzą na Kupującego, z chwilą wydania przesyłki Kupującemu przez kuriera a w przypadku odbioru własnego, z chwilą wydania zamówionych towarów Kupującemu przez GABER.

7. Zamówiony towar, w zależności od wybranej opcji, zostanie wysłany za pośrednictwem firmy kurierskiej. Istnieje również możliwość odbioru towaru w siedzibie firmy, co musi zostać wskazane podczas składania zamówienia.

8. W przypadku wyboru opcji odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy przy płatności gotówką, Kupujący jest zobowiązany do odebrania zamówionych towarów do 3 dni roboczych następujących po dniu otrzymania informacji (termin związania ofertą) o możliwości odbioru. Informacja ta zostanie przesłana na adres mailowy wskazany przez Kupującego.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez składającego zamówienie w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką, transportem powrotnym do Sprzedawcy oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Kupujący.

VI. Zawieranie umów na odległość

1. Zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 ( Dz.U. nr 22 z 2000 poz 271 ze zm), Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do rezygnacji z zakupu, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru..

2. W przypadku, o którym mowa w pkt.1, Kupujący będący konsumentem ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

3. W przypadku zamiaru skorzystania z prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres Sprzedawcy. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z nr dokumentu zakupu oraz numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca ma zwrócić zapłatę. Zwrotowi podlega tylko i wyłącznie towar nieuszkodzony, pełnowartościowy i w stanie niezmienionym.

4. Pieniądze za zwracany towar przelewane będą na wskazane w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy konto bankowe. Zwrot pieniędzy następuje niezwłocznie po otrzymaniu przez Sprzedawcę podpisanej przez Kupującego kopii faktury korygującej lub korekty paragonu na adres Sprzedawcy.

5. Zasady, o których mowa w pkt.1-4 nie mają zastosowania w przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy.

VII. Reklamacje

1. Jeżeli po wydaniu przesyłki Kupującemu przez kuriera bądź po wydaniu Kupującemu zamówionych towarów przez firmę GABER, Kupujący stwierdzi wady zamówionych towarów lub niezgodność dostarczonych towarów z zamówieniem wówczas zobowiązany jest pisemnie zawiadomić Sprzedawcę o zauważonych wadach do 7 dni po otrzymaniu przesyłki.

2. Jeżeli dostarczone towary są niezgodnie ze złożonym zamówieniem wyłącznie ilościowo, wówczas Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie zawiadomić firmę GABER o zaistniałej niezgodności i w przypadku potwierdzenia braków ilościowych Sprzedawca prześle Kupującemu brakujące towary na swój koszt.

3. Sprzedawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni. Towar wadliwy wymieniony zostanie na nowy, a jeżeli jest to niemożliwe Sprzedawca zaoferuje inny towar dostępny w sklepie internetowym lub zwróci równowartość ceny zakupionego towaru.

VIII. Odpowiedzialność

1. Sprzedawca dołoży starań, aby jego świadczenia były na wysokim poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji.

2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sprzedawca oświadcza, że sklep internetowy prowadzony jest przy wykorzystaniu bezpiecznych mechanizmów przechowywania danych.

4. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, postanowieniami niniejszego regulaminu, a w szczególności do niedostarczania na www.sklep.gaber.info.pl oraz sklep@gaber.info.pl treści o charakterze bezprawnym, wulgarnym oraz naruszającym dobre imię osób trzecich, w tym także niezamówionej informacji handlowej.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:
- sposób w jaki Kupujący korzystają ze strony www, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki;
- szybkość przesyłania danych wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych;
- brak transmisji lub przekłamania danych, wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Kupującego, w szczególności w zakresie niewłaściwego ustawienia parametrów monitora Kupującego skutkującego np. błędnym przyjęciem wyglądu nabywanych towarów.

IX. Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

2. Wszelkie zmiany regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich ogłoszenia pod adresem www.sklep.gaber.info.pl.

3. Zmiany regulaminu nie dotyczą formularzy zamówień, które zostały skutecznie przesłane przez Kupujących pod adresem www.sklep.gaber.info.pl.

4. Wszelkie znaki towarowe oraz nazwy firm zostały użyte jedynie w celu informacyjnym. Część materiałów zawartych na stronie w szczególności zdjęć, rysunków, opisów technicznych, folderów, plików pdf jest własnością osób trzecich: producentów, importerów lub innych podmiotów.

5. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 07.01.2016 r.

7. W przypadku wystąpienia sporu strony będą dążyć do jego polubownego rozwiązania.

8. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - konsumentów.

9. Wszelkie zawiadomienia wynikające z umowy sprzedaży przez Internet winny być kierowane listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru na adres Sprzedawcy lub na adres e-mail: sklep@gaber.info.pl oraz na adres Kupującego wskazany w formularzu zamówienia. Kupujący zobowiązany jest każdorazowo do poinformowania Sprzedawcy o zmianie adresu. W przeciwnym razie doręczenie dokonane na wcześniej wskazany adres uznane będzie za skuteczne

10. Wyrażenie zgody w trakcie rejestracji, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola na otrzymywanie informacji poprzez e-mail jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie teraz i w przyszłości na adres poczty elektronicznej podanej w trakcie rejestracji, informacji handlowej w rozumieniu art.2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r.Nr 144, poz.1204, z późn. zm.), dotyczących w szczególności działalności oraz promocji i innych akcji handlowych organizowanych przez GABER FG Sp. z o.o. Sp. k., ul. Opolska 126, 46-380 Dobrodzień. Odwołanie zgody wymaga przesłania informacji o rezygnacji drogą e-mail na adres sklep@gaber.info.pl.